Facebook Pixel

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Декларация за поверителност и защита на личните данни

Кои сме ние?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в КЮТ ФРЕНДС 1 ЕООД.

КЮТ ФРЕНДС 1 ООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG205215343  със седалище и адрес на управление гр . Варна , ул. "Петко Тодоров 58, ап.12, email: cutefriendsbg@gmail.com адрес:  гр . Варна , ул. "Петко Тодоров 58, ап.12 администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личнитеданни.

Как да се свържете с нас?

гр . Варна , ул. "Петко Тодоров 58, ап.12 , email: cutefriendsbg@gmail.com

КЮТ ФРЕНДС 1 ООД  уважава поверителността на личните Ви данни. Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработкана лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събранипо време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на националнои европейско ниво. Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действиясе извършват с личните данни, които предоставяте на КЮТ ФРЕНДС 1 ООД включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност КЮТ ФРЕНДС 1 ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защитана личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставитеуникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код и др.

Какви лични данни събира   КЮТ ФРЕНДС 1 ООД  за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги,  КЮТ ФРЕНДС 1 ООД  събира следната информация за Вас: Име,фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка, и др. при попълване на различните форми,поместени на нашата уеб-страница, включително създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин, поръчкана стоки и услуги, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари; Технически данни които автоматично се изпращаткъм нас, когато използвате нашата уеб-страница - IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещаватеуеб-страницата; Бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание КЮТ ФРЕНДС 1 ООД обработва личните Ви данни ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване,унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

 КЮТ ФРЕНДС 1 ООД събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставянена услуги – на договорно основание.

 КЮТ ФРЕНДС 1 ООД  събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите наобработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини. Съгласието за обработване на личните Виданни се предоставя при посещение на място в наш офис или при регистрация на уеб-страницата ни. Съгласието, което предоставятеможе винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, както и чрез своя профил на уеб-страницата ни.

 КЮТ ФРЕНДС 1 ООД / обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитятживотът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните. КЮТ ФРЕНДС 1 ООД може да обработва лични данни и вслучай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице,за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем заизпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от КЮТ ФРЕНДС 1 ООД
 • За да Ви достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограниченоспрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта,към която/който имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги,  КЮТ ФРЕНДС 1 ООД обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата,икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на  КЮТ ФРЕНДС 1 ООД. Формулярите се предоставят и попълват от Вас, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги или доставка настоки;
 • чрез посещение на уеб портала за използване на услугите уеб-страницата ни;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на КЮТ ФРЕНДС 1 ООД
 • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен. Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данниза изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основаниеза продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриватзаписите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

 КЮТ ФРЕНДС 1 ООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когатое необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно  КЮТ ФРЕНДС 1  ООД да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • Дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватнониво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношениена дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставяадекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство. Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницатани. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките"на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките"ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.
Деактивиране и изтриване на "бисквитки"
Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощнитефункции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни заВас.
Общ преглед на бисквитките, използвани от нас
В този раздел можете да намерите общ преглед на "бисквитките", които използваме.
Абсолютно необходими бисквитки

Определени "бисквитки" са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категориявключва, напр.:

 • "Бисквитки", които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
 • "Бисквитки", които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);
 • "Бисквитки", които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);
 • "Бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични "бисквитки", за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите,въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни „бисквитки”

Ние също използваме "бисквитки" за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива"бисквитки" (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас,за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси ("реклама, базирана на индивидуалния интерес").

Рекламни "бисквитки" на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни "бисквитки". Това позволявана нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, коитосе основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведенизаявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

"Бисквитки" при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават "бисквитки" на компютъра Ви ("бисквитка при препращане"), в случайче сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези "бисквитки" обикновено губят валидността сислед 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че "бисквитката" все още не е изтекла, ние исъответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата ие препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез "бисквитката" за препращане, се използва за създаване на статистическиданни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратеникъм страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията. Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършвамеизмервания на обхвата и да правим пазарни проучвания. За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в тозираздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете,не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавнослед събирането им. Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашитеуказания, а не за собствени цели. По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразитесрещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента. Следва да имате предвид, че при инструментите, коитоизползват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използванотов момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функциятаза отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър. Освен това, като цяло можете да предотвратите създаванетона потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). ПолзвамеGoogle Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адресаоще в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси. Можетеда възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следниялинк:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enКакви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламентза защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:/p>

 • Правото на достъп до личните данни, които  КЮТ ФРЕНДС 1 ООД обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от  КЮТ ФРЕНДС 1 ООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация наличните Ви данни, като изпратите email на cutefriendsbg@gmail.com
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от законаи Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от ....., в случай че са налице условията за това.
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“,който сме поместили във всеки email, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за коитосте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите email на: cutefriendsbg@gmail.com
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налицепредпоставките за това;
 • Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на продукти и услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събирамеи обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна,  КЮТ ФРЕНДС 1 ООД няма да бъде всъстояние да предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вечедоговор.

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящитесе законови, технически или бизнес процеси. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информацияза практиките ни за поверителност. Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои иливсички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.
Тези политики за поверителност са приети от  КЮТ ФРЕНДС 1 ООД и са в сила от май 2018 г.